CF 14/2018 Změna stanov - zánik a pozastavení členství

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.KuceraHlasování ve věci navržené změny stanov týkající se zániku a pozastavení členství.

Navržené usnesení:

Článek 3 odstavce 5 a 6 Stanov nově zní následovně:

(5) Členství zaniká dnem,
a) uvedeným v oznámení o vystoupení ze strany, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení předsednictvu příslušného sdružení,
b) právní moci rozhodnutí o vyloučení člena ze strany v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany, nebo
c) kdy člen zemřel nebo pozbyl občanství.

(6) Členství je pozastaveno, čímž člen dočasně přichází o členská práva,
a) marným uplynutím lhůty stanovené pro zaplacení členského příspěvku ve výzvě k zaplacení členského příspěvku, kde byl člen na možnost pozastavení členství prokazatelně vyrozuměn, a to do zaplacení členského příspěvku nebo zániku členství,
b) dnem právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti, a to na dobu tohoto omezení,
c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou, nebo
d) dnem uvedeným v žádosti o pozastavení členství, nejdříve však dnem doručení této žádosti předsednictvu příslušného sdružení.

Rozprava probéhla zde.

Lze hlasovat pro navržené usnesení, nebo pro ukončení projednávání bez přijetí usnesení. Usnesení bude přijato, pokud obdrží hlasy aspoň od tří pětin hlasujících.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (5)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Jan. 20, 2019, 8:44 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 309 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Přijetí usnesení277
Ukončení projednávání bez přijetí usnesení33
Audit Info