CF 17/2018 Změna stanov - technická novela

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.KuceraHlasování ve věci navržené změny stanov - souhrnné technické novely.

Navržené usnesení:

Celostátní fórum mění stanovy České pirátské strany takto:

  1. V Článku 7., odstavec (4), písmeno a) se doplňuje o text "případně další zástupce a funkcionáře oblastního sdružení,"
  2. Článek 8., odstavec (5), písmeno b) nově zní "b) volí a odvolává členy republikového výboru volené celostátním fórem,"
  3. V Článku 8., odstavec (5), písmeno g) se vypouští text: "§18(1)",
  4. Článek 16., odstavec (1) nově zní: "(1) V případě zrušení strany rozhodne republikový výbor o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nestanoví-li zákon jinak."
    Místa se opatří vysvětlujícím poznámkovým aparátem, který není součástí předpisu a bude jej udržovat aktuální administrativní odbor.
  5. Článek 7., odstavec (7), nově zní: "(7) Oblastní orgány stejné úrovně mohou jednat společně, pokud s tím vysloví souhlas; usnesení takto přijatá platí, jako by je přijal každý orgán zvlášť. Jednání řídí člen, určený při svolání jednání."

Rozprava probéhla zde.
Znění s vyznačením změn najdete zde.

Lze hlasovat pro navržené usnesení, nebo pro ukončení projednávání bez přijetí usnesení. Usnesení bude přijato, pokud obdrží hlasy aspoň od tří pětin hlasujících.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (5)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Jan. 20, 2019, 8:44 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 244 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Přijetí usnesení231
Ukončení projednávání bez přijetí usnesení13
Audit Info