CF 3/2023 Novela jednacího řádu CF ve věci kandidáta na komisaře Evropské komise

veřejné election vytvořeno uživatelem Georgia Hejduková [archived]Velevážené Celostátní fórum,

z moci mi svěřené v § 2 odst. 2 Jednacího řádu CF, zahajuji na základě usnesení republikového výboru jednání o změně jednacího řádu Celostátního fóra ve věci volby kandidátů na komisaře Evropské komise.

Upozorňujeme, že hlasujeme o dvou návrzích, které se nevylučují

Návrh usnesení je v této věci následující:

Celostátní fórum schvaluje novelu jednacího řádu celostátního fóra:

Novela jednacího řádu celostátního fóra
1) V § 21 odst. (1) písmeno c) nově zní:

 • c) Kandidáta na vedoucího odboru, nominaci do funkce člena vlády České republiky a funkce komisaře Evropské komise a nominaci do volby prezidenta České republiky navrhuje republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů.

2) Do § 33a se doplňuje nový odstavec

 • (8) Pokud není celostátní lídr, zastoupí jeho funkci předseda strany.

3) Za § 33a se vkládá nový § 33b, který zní:
§ 33b Výběr kandidátů na komisaře Evropské komise

(1) Předpokladem toho, aby se někdo stal kandidátem Pirátů pro vládní jednání o nominaci na komisaře Evropské komise, je zveřejnění prezentace kandidáta v kandidátské řeči na celostátním fóru. Náležitosti prezentace kandidáta může stanovit republikový výbor.

(2) Primární volba. Doba na rozmyšlenou trvá aspoň 14 dní. Pirátský poslanecký klub a pirátský europoslanecký klub mají závěrečné slovo, kde uvedou a zdůvodní své stanovisko ke každé kandidatuře. Stanovisko vyberou ze škály: podporuji - spíše podporuji - neutrální - nepodporuji - zásadně nepodporuji. Tyto stanoviska se uvedou u hlasování. Celostátní fórum hlasuje o všech nominacích společně v dvoukolovém rozhodujícím hlasování. Jinak se přiměřeně použijí ustanovení o volbě. Výsledkem primární volby je seřazený seznam nominovaných, ze kterého zástupci Pirátů ve vládě a v koalici při vyjednávání vycházejí.

(3) Dodatečná nominace. Nejde-li o nominaci již schválenou v koaliční smlouvě či v primárních volbách, projedná nominaci do funkce komisaře předloženou celostátním lídrem po jmenování komise celostátní fórum obdobně jako v referendu; na závěrečné slovo má právo také kandidát, v hlasování jsou pouze možnosti schválení nominace a ukončení jednání.

(4) Nelze-li vyjednat vládní podporu pro kandidáta podle tohoto ustanovení, republikové předsednictvo může vyslovit souhlas s náhradním kandidátem pro účely vyjednávání. V případě dosažení dohody na úrovni vlády na takovém kandidátovi je republikové předsednictvo povinno zajistit zveřejnění údajů o kandidátovi podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu.[/teze]

4) Do § 45 se doplňuje nové písmeno, které zní:
i) primární volbu a dodatečné nominace nominantů na komisaře Evropské komise,

Zároveň byl na základě členského podnětu Tomáše Válka doručen druhý nevylučující se návrh:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:

§ 12 Hlasování

...
(3) Pokud celostátní fórum neschválí jiný hlasovací systém, hlasuje se takto:

 • a) V prvním kole se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností, vždy alespoň jednu. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má celostátní fórum vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.

 • b) V druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má celostátní fórum vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.

 • c) Pokud se hlasuje pouze o dvou možnostech, rozhoduje se v jediném kole. Hlasující svým hlasem může podpořit právě jednu možnost.

Postup při zrychleném jednání (dříve referendu)

Slovo "referendum" nahradit za "zrychlené jednání". (na 7 místech)
V nadpisu kapitoly uvést "Postup při zrychleném jednání (referendu)"

§ 20 Rozprava

(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší předsedající, který představí úkoly voleného orgánu strany. Každý kandidát na funkci v kandidátské řeči popíše do konce lhůty na navrhování způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost. Právo na závěrečné slovo má každý kandidát.

§ 23 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů, který může být nejvýše zvolen. Hlasující má možnost vhodit prázdný lístek a hlasovat tak proti všem.

§ 28 Rozprava

Po zahájení jednání předsedající bezodkladně zjistí, zda nejsou jiné návrhy usnesení v téže záležitosti a následně vyhlásí, že již nelze předkládat jiné návrhy. Doba pro navrhování se vypouští. Doba na rozmyšlenou začíná zaznamenáním všech návrhů usnesení. Právo na závěrečné slovo má také odpůrce návrhu, který získal největší podporu přítomných. Postup odročit, odkázat či přerušit jednání je přijatelný pouze tehdy, pokud neznemožňuje o věci včas rozhodnout.

§ 29 Rozhodující hlasování

(1) V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere jednu z následujících možností:
a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
c) odkázání projednávaného rozhodnutí republikovému výboru, pokud může věc rozhodnout a kterýkoli člen to do ukončení rozpravy navrhne,
d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra, pokud to kterýkoli člen do ukončení rozpravy navrhne.

§ 36 Hlasování na internetu

(3) Minimální doba trvání hlasování se stanoví následovně:

 • Typ hlasování + Doba

  • Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin

  • Hlasování o návrhu postupu (mimo rozhodující hlasování) 24 hodin

  • Rozhodující hlasování od pátku 10 hodin do pondělí 20 hodin

Upozorňujeme, že hlasujeme o dvou návrzích, které se nevylučují

Úvodní slovo je zde.

Závěrečné slovo navrhovatele je zde.

Závěrečné slovo navrhovatele druhého návrhu je zde.

Návrh neměl žádné v rozpravě vystupující odpůrce.

Hlasování proběhne od 17.3.2022 10:00 do 20.3.2022 22:00.

Lze hlasovat pro 0 až 2 možnosti. Možnost, která získá podporu většiny hlasujících je přijata.

Hlasování začíná: 17. března 2023 10:15
Hlasování končí: 20. března 2023 22:15

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (2)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 20. března 2023 22:48. Celkem hlasovalo 147 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci novely jednacího řádu jsem pro

Návrh 1(Eurokomisař)104
Návrh 2(komplexní novela jednacího řádu)112
Audit Info